“Over 10 years of experience in marketing digital transformation.”

We believe in bold approaches and courage can enable us to go far and beyond.

Quy trình nghiên cứu hành vi người dùng

Consumer persona research được hiểu là những nghiên cứu về hành vi và chân dung khách hàng. Càng chi tiết và hình dung được cụ thể những chân dung này, thương hiệu đã thêm một bước tiến đến gần hơn với đối tượng mục tiêu. Các nghiên cứu trên là đầu vào cho các thông điệp truyền thông, các ý tưởng sáng tạo.

Để biết được khái quát về khách hàng cũng như nhu cầu của họ, các doanh nghiệp có thể áp dụng những cách sau:

Xác định mục tiêu

Xác định rõ mục tiêu của việc xây dựng chân dung khách hàng tiềm năng. Nói cách khác, chính là xác định đầu ra và mục tiêu của khối dữ liệu và nghiên cứu đổ về.

Thu thập dữ liệu

Có rất nhiều cách để lấy được dữ liệu về khách hàng tiềm năng, khái quát hơn có thể tạm chia thành các kênh sau:

  • Nghiên cứu trong nội bộ của doanh nghiệp
  • Công cụ thăm dò phân tích khách hàng phổ biến
  • Lắng nghe tiếng nói của khách hàng từ các forum và mạng xã hội
  • Phỏng vấn trực tiếp khách hàng trong thực tế

Xử lý dữ liệu

Sau khi thu thập toàn bộ dữ liệu, những thông tin này sẽ được phân loại theo nhóm như nhu cầu sử dụng, tâm lý, hành vi media, … Những tiêu chí giúp quá trình phân loại thông tin của từng chân dung khách hàng bao gồm:

  • Giới tính
  • Độ tuổi
  • Thu nhập
  • Vấn đề chưa được giải quyết của họ
  • Những kênh nào khách hàng thường lui tới
  • Yếu tố ảnh hưởng tới việc ra quyết định mua hàng

Đặt tên và hoàn thiện “chân dung khách hàng”

Các dữ liệu sau khi được xử lý cùng với mục tiêu nhãn hàng là nền tảng để phân nhóm các khách hàng tiềm năng cũng như ra quyết định cụ thể cho một chiến lược truyền thông.